„Tovább forog a kerék”…- Bodag Konferencia és Fesztivál

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül 2013. szep­tem­ber 6-án és 7-én Szú­cson tar­tot­tuk meg a pro­jektzáró kon­fe­ren­ciát és fesz­ti­vált. A záróren­dez­vény egyúttal a pro­jekt­ben részt ­vevő 5–5 szlo­vá­kiai és magyar­or­szági roma illetve romá­kat segítő civil szer­ve­zet vizs­ga­mun­kája is volt; a rendezvényt ők ter­vez­ték meg és bonyo­lí­tot­ták le a Kár­pá­tok Ala­pít­vány, az ETP Slo­vensko és a fel­kért szakértők segítségével.

konfi

A szep­tem­ber 6- i Szú­csi Köz­ség­há­zán lebo­nyo­lí­tott Kon­fe­ren­cián Jar­mila Vaňová a Roma média­köz­pont prog­ram­igaz­gatójának előa­dása hang­zott el „Romák spe­ci­á­lis hely­zete a vilá­gon” cím­mel. Ezt követően egy kerek­asz­tal-beszél­ge­tés zaj­lott le Dr. Far­kas Zsu­zsanna (szo­cio­ló­gus, szo­ci­ál­po­li­ti­kus szak­em­ber) mode­rá­lá­sá­val az „integ­rá­ció sike­res útjai, mód­jai” téma­kör­ben Kóka Ágnes, az Add a Kezed Egye­sü­let (Tisza­vas­vári) elnö­ké­nek; Ján Hero a Roma Közös­sé­ge­kért Felelős Kor­mány­biz­tos, stra­té­giai főosz­tá­lyá­nak vezető­jé­nek (Szlo­vá­kia) és Irma Hor­váthová, a Szepsi Közös­ségi Köz­pont vezető­jé­nek közreműködésével. A Roma­Net mini- projektek ered­mé­nyeit 1–1 szlo­vá­kiai és magyar­or­szági részt­vevő mutatta be; Suha Gábor a Laskó- forrás Egye­sü­let vezetője és Jozko Dem­jan, az IN Net­work (Szlo­vá­kia) munkatársa.

Szep­tem­ber 7- én, szom­ba­ton, Szú­cson, a tópar­ton ren­dez­tük meg az I. Szlo­vák — Magyar Bodag Fesz­ti­vált. A ren­dez­vény 10 óra­kor vette kezdetét bodag­sütő ver­sennyel ( a bodag a cigá­nyok hagyo­má­nyos kenyere). A reg­geli órák­ban szlo­vá­kiai és magyar­or­szági cigány étel-külön­le­ges­sé­gek készül­tek. A szín­pa­don egész napos pódium előa­dá­sok zajlottak; szá­mos szlo­vá­kiai és magyar­or­szági amatőr és profi tánc­cso­port, együt­tes lépett fel. Szlo­vá­ki­á­ból a Koka­va­kere Lav­utare, Gyvi­pen, Gypsy Cent­rum együt­tes tartotta meg előadását, míg Magyar­or­szág­ról Berki Péter és zene­kara, Romengo és Moha­med Fatima lépett színpadra. A dél­után folya­mán egy divat­be­mu­tató showra is sor került; a helyi lányok Romani Design ruhák­ban lép­het­tek fel. A gyer­me­kek­ számára egész napos ját­szó­házat biztosítottunk, emel­lett szá­mos szí­nes prog­ra­mon is részt vehet­tek a láto­ga­tók úgy, mint csa­ládi vetél­kedők vagy helyi ter­mék­vá­sár. A ren­dez­vényre összes­sé­gé­ben mint­egy 500 fő láto­ga­tott el.