RomaNet Együttműködési Hálózat 2. szlovákiai és magyarországi képzés és közös fórum

2010.07.16. - 2010.07.24.

Július 16–17-én Kis­kö­rén (HU) 18 fő rész­vé­te­lé­vel meg­ren­de­zésre került — civil szer­ve­ze­tek meg­je­le­nése a köz­élet­ben, pályá­zat­írás folya­mata témájú — két napos kép­zés . Első nap Dr. Far­kas Zsu­zsanna és Far­kas Gábor tar­tott okta­tást, kép­zést a részt­vevők­nek fel­ké­szült­ség, szö­vet­sé­gek, kom­mu­ni­ká­ció témá­ban, a kép­zés máso­dik nap­ján pedig a Lamenda Kft. két szakértője ismer­tette meg őket a pályá­zat­írás folya­ma­tá­val, for­mai köve­tel­mé­nye­i­vel. A nap végén a részt­vevők házi fel­adat­ként azt kap­ták, hogy min­denki dol­goz­zon ki egy önálló pro­jek­tet, melyet a Kár­pá­tok Ala­pít­vány Magyar­or­szág részére kell benyúj­tani.
Július 24-​​én Szlo­vá­ki­á­ban, Kokava-​​hájon került meg­ren­de­zésre a szlo­vá­kiai kép­zés lezá­rá­sa­ként a közös fórum 32 fő rész­vé­te­lé­vel. Tré­ne­rek (Dr. Far­kas Zsu­zsanna, Far­kas Gábor, Jana Lup­tá­kova) segít­sé­gé­vel gya­kor­lati pél­dá­kon és szi­tu­á­ciós játé­ko­kon keresz­tül mutat­ták be a részt­vevők a haté­kony kom­mu­ni­ká­ció ele­meit, vala­mint tár­gya­lási tech­ni­ká­kat sajá­tí­tot­tak el egy kerek­asz­tal beszél­ge­tés alkal­má­val, ahol az érde­ke­i­ket kel­lett érvé­nye­sí­teni.