„Tovább forog a kerék”…- Szúcs Napja

2013.04.27.

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) c. pro­jek­tünk kere­té­ben 2013. ápri­lis 27-​​én zaj­lott le a máso­dik magyar­or­szági „mini-​​projekt” a Szúcs Köz­sé­gért Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben Szúcs Napja alkalmából.

A ren­dez­vény for­ga­taga két hely­szín­ről indult szom­bat dél­előtt 10 óra­kor. A Szú­csi Közös­ségi Ház­tól (Szúcs Ófalu) kezdte meg kör­nye­zet­vé­delmi túrá­ját egy, az egye­sü­let tag­ja­i­ból és helyi csa­lá­dok­ból álló menet, illetve Szúcs-​​bányatelepről, vagy más nevén Bagoly-​​lyukról (amely Szúcs tele­pü­lés köz­pont­já­tól, az Ófa­lu­tól egy 2,5 km-​​re fekvő elkü­lö­nült tele­pü­lés­rész), indult útjára a másik túra­csa­pat. A két tele­pü­lés­rész lako­sai egy magas­lati pon­ton talál­koz­tak, mint­egy szim­bo­li­ku­san kife­jezve „egy tele­pü­lé­sen élő közös­ség­nek tart­ják magu­kat”, még ha ekkora távol­ság is választja el egy­más­tól őket. A túrázó csa­lá­dok a kör­nye­zet­tu­da­tos­ság jegyé­ben sze­lek­tí­ven gyűj­töt­ték a hul­la­dé­ko­kat a kije­lölt ösvé­nyen, a magas­lati pon­ton pedig egy kör­nye­zet­vé­delmi vetél­kedőn vehet­tek részt.

Ezt követően a csa­lá­do­kat szend­vi­cs­ebéd várta a Közös­ségi Ház­ban, majd a gye­re­kek részére játé­kok és kézmű­ves fog­lal­ko­zás zaj­lott: töb­bek között hul­la­dé­kok­ból készít­het­tek külön­féle éksze­re­ket, dísz­tár­gya­kat.

Egy másik lel­kes csa­pat utcai sze­mét­tá­ro­ló­kat készí­tett fából a Kos­suth utcai műhely­ben, ame­lye­ket a nap folya­mán helyez­tek ki a faluban.

A dél­után folya­mán a Szú­csi tónál Egyed Zsig­mond pol­gár­mes­ter köszön­tötte a részt­vevő­ket a hagyo­mány­te­remtő falu­nap alkal­má­ból, mely­nek része­ként a szülők egy-​​egy facse­me­tét ültet­tek gyer­me­keik szá­mára. A tónál játé­kos vetél­kedők és csa­pat­ver­se­nyek is szí­ne­sí­tet­ték a prog­ra­mot. A ren­dez­vény végül egy közös esti nyár­sa­lás­sal záródott.

A prog­ram­ról bőveb­ben a Kár­pá­tok Ala­pít­vány Roma­Net Prog­ram hon­lap­ján (www​.roma​net​.hu) olvas­hat.

A pro­jekt az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val a Magyarország-​​Szlovákia Hatá­ron Átnyúló Együttmű­kö­dési Prog­ram 2007–2013 (www​.husk​-cbc​.eu/hu) kere­té­ben való­sul meg.