„Tovább forog a kerék”…- SZOMARO Gyermeknap

2013.05.25.

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­té­ben május 25-​​én a Szo­mo­lyai Magyar Roma Egye­sü­let Gyer­mek­napi ren­dez­vé­nye való­sult meg.

A Gyer­mek­nap a helyi álta­lá­nos isko­lá­ban, Guczi Ist­ván pol­gár­mes­ter köszöntő­jé­vel vette kez­de­tét. A helyi gye­re­kek „Mese­or­szág” c. szín­padi előa­dá­sát követően, szo­mo­lyai és ózdi tánc­cso­por­tok mutat­ták be produkcióikat.

Dél­után­tól az iskola és kör­nyéke – kihe­lye­zett állo­más­pon­tok segít­sé­gé­vel – élő aka­dály­pá­lyává vál­to­zott, ezzel kez­de­tét vette az inter­ak­tív kaland­já­ték. A csa­pa­tok­nak nevet és hozzá illő arc­fes­tést kel­lett válasz­ta­niuk. Az egyes állo­má­so­kon külön­böző játé­kos, ügyes­ségi fel­ada­tok vár­ták a csa­pa­to­kat, mint a harc­mező, akna­ta­posó, fel­de­rítő had­já­rat és a min­dent eldöntő sor­ver­seny. Az ese­mény a nap­köz­ben lezaj­lott DJ ver­seny és a kaland­já­ték győz­te­se­i­nek kihir­de­té­sé­vel és jutal­ma­zá­sá­val zárult.

A pro­jekt az Euró­pai Unió támo­ga­tá­sá­val a Magyarország-​​Szlovákia Hatá­ron Átnyúló Együttmű­kö­dési Prog­ram 2007–2013 (www​.husk​-cbc​.eu/hu) kere­té­ben való­sul meg.