„Tovább forog a kerék”…- Romák Világnapja Sirokban

2013.04.06.

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jek­tünk kere­té­ben hét­vé­gén lezaj­lott az első magyar­or­szági „mini-​​projekt” a Siroki Roma Magyar Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben 2013. ápri­lis 6-​​án a Romák Világ­napja alkalmából.

A siroki sport­csar­nok­ban meg­ren­de­zett ese­mé­nyen mind a magyar­or­szági mind a szlo­vá­kiai részt­vevők ellá­to­gat­tak. A ren­dez­vény meg­nyi­tó­ján, Laka­tos Ist­ván pol­gár­mes­ter mon­dott köszöntőt, majd Szu­hay Péter nép­rajz­ku­tató beszélt a cigány­ság kul­tú­rá­já­ról. További szí­nes prog­ra­m­ele­mek vol­tak a ter­pesi gye­re­kek és a szlo­vá­kiai „Slum­dog The­atre” részt­vevői­nek szín­da­rab­jai, majd fel­lé­pett Berki Péter és zene­kara. A részt­vevők a dél­után folya­mán cigány éte­le­ket is meg­kós­tol­hat­tak; a gye­re­ke­ket és fia­ta­lo­kat kézmű­ves sarok (ékszer­ké­szí­tés, kosár­fo­nás) és vetél­kedő várta. A ren­dez­vényt egy esti zenés-​​táncos mulat­ság zárta.


Más­nap, ápri­lis 7-​​én a Roma­Net részt­vevők közö­sen kiér­té­kel­ték a ren­dez­vény tar­talmi és tech­ni­kai ele­meit, rávi­lá­gítva a ren­dez­vény­szer­ve­zés kri­ti­kus ele­me­ire. Ezek után az augusz­tus végén meg­ren­de­zésre kerülő Bodak Kon­fe­ren­cia és Fesz­ti­vál lehet­sé­ges hely­szí­neit jár­ták körbe, hogy a követ­kező talál­ko­zó­kon tovább foly­tat­has­sák a közös munkát.