„Tovább forog a kerék”… Laskó-​​völgy Napja, Hevesaranyoson

2013.07.06.

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül 2013. július 6-​​án, Hevesara­nyo­son a Laskó-​​forrás Egye­sü­let tag­jai által szer­ve­zett Laskó-​​völgy Napja került megrendezésre.

A prog­ram a Közös­ségi Ház­tól indult egy kör­nye­zet­vé­delmi “kincs­ke­reső” kvíz­já­ték­kal, a falu­tól mint­egy két kilo­mé­terre lévő vadász­há­zig. Az újon­nan meg­ala­kult Laskó-​​forrás Egye­sü­let cél­jait, kül­de­té­sét mutatta be a helyi lako­sok­nak és az ahhoz vezető út néhány lehető­sé­gét, mint pél­dául a közmű­velő­dés terén prog­ra­mok, fóru­mok meg­ren­de­zése mind fia­ta­lok­nak és idő­seb­bek­nek egy­aránt, a kör­nyező fal­vak­tól (Eger­bakta, Bátor, Eger­bocs) való lesza­ka­dás folya­ma­tá­nak meg­ál­lí­tása a korábbi kap­cso­la­tok meg­újí­tá­sá­val a kul­túra, hagyo­mányőr­zés és a sport területén.

Az egész napos prog­ram során az érdeklődők a dél­előtt folya­mán a helyi tehet­sé­ges fia­ta­lok műso­rait néz­het­ték meg — sza­va­lat, ének duett, modern balett, humo­ros tán­cos bemu­tató és modern tánc. Ezek után a közön­ség Nádasi Erika színmű­vésznő és a Jaja együt­tes előa­dá­sát hall­gat­hatta meg. A prog­ra­mok alatt kézmű­ves fog­lal­ko­zá­son és sza­bad­idős tevé­keny­sé­ge­ken vehet­tek részt a fia­ta­lok. A dél­után folya­mán kicsik és nagyok mér­het­ték össze tudá­su­kat egy erő­ver­se­nyen, végül tom­bo­la­hú­zás­sal és ered­mény­hir­de­tés­sel zárult a nap.