„Tovább forog a kerék”… Közösségi Nap Felnémeten

2013.06.15.

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül 2013. június 15-​​én Fel­né­me­ten a Béke-​​telep Reha­bi­li­tá­ci­ó­já­ért Egye­sü­let fia­tal­jai által szer­ve­zett Fel– Néme­tért Ifjú­sági Nap került meg­ren­de­zésre. A ren­dez­vény Eger­ben, a Fel­né­meti Közös­ségi Ház­ban került meg­ren­de­zésre. Az egye­sü­let fia­tal részt­vevői szer­vez­ték meg a közös­ségi napot, bevonva az egye­sü­let tag­jait és további önkén­tes segítőket.


Az egész napos prog­ram során az érdeklődők részt vehet­tek, graf­fiti készí­té­sen, “Fel­né­met öt év múlva” plak­át­ver­se­nyen, művé­szeti műhe­lye­ken: arc– és üveg­fes­tés, kollázs-​​montázs készí­tése. Emel­lett a kisebb gye­re­ke­ket ugráló vár, és ügyes­ségi játé­kok, sza­bad­idős tevé­keny­sé­gek várták.

A részt­vevők a dél­után folya­mán foci­baj­nok­sá­gon szur­kol­hat­tak, vala­mint egri együt­te­sek fel­lé­pé­sein, előa­dá­sain — Jaja együt­tes, Adás­hiba cso­port szín­já­téka, Dry­via, Aus­tin Blues — vehet­tek részt.