„Tovább forog a kerék”…- határon átívelő rendezvény látogatás

2013.06.01. - 2013.06.02.

A Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt kere­tén belül június 1–2-án Nagyrő­cére (Szlo­vá­kia), a Kvoz Lačho Drom Egye­sü­let ren­dez­vé­nyére láto­gat­tunk el.

Az ese­mény június 1-​​jén a város köz­pont­já­ban a Kul­tu­rá­lis és Művelő­dési Ház­ban került meg­ren­de­zésre. Az egye­sü­let szer­vezői egy zárt kerek­asz­tal beszél­ge­tést szer­vez­tek a Roma­Net részt­vevői­nek a tehet­sé­ges roma fia­ta­lok esé­lye­iről, lehetőségeiről.

A dél­után egy tehet­ség­ku­tató műsor­ral foly­ta­tó­dott, amely két tehet­sé­ges roma fia­tal mode­rá­lá­sá­val zaj­lott le. Az előa­dá­sok alkal­má­val a helyi country tánc­cso­port ŠZŠ Revúca és az Ohnivá ruža, revú­cai cigánytánc-​​csoport lépett fel. Továbbá előa­dott Anička Olá­hová, aki a 2011-​​es Roma supers­tar győz­tese volt, Lianka Olá­hová és a helyi iskola Gypsy Tama zene­kara. A ren­dez­vény a Čercheňóra-​​i gye­re­kek közös dalá­val zárult.

 
A máso­dik nap alkal­má­val meg­lá­to­gat­tuk a „Jó Szó” Egye­sü­let közös­ségi házát, ahol a Kvoz Lačho Drom ren­dez­vé­nye kiér­té­ke­lésre került és az egye­sü­let fia­tal tehet­sé­ges éne­kese és tán­cso­portja egy meg­le­pe­tés előa­dást szer­ve­zett a résztvevőknek.