RomaNet Együttműködési Hálózat Nyitókonferenciája

2010.04.30.

2010. ápri­lis 30: Rima­szom­ba­ton (SK) sike­re­sen lezaj­lott a pro­jekt nyi­tó­ren­dez­vé­nye 50 fő rész­vé­te­lé­vel szlo­vák és magyar nyel­ven tolmácsolással.

A pro­jekt­part­ne­rek, szer­ve­zet­ve­zetők (Far­kas Antal– RKOE, Kökény Béla– OAISR) bemu­tat­ták a szer­ve­ze­te­i­ket, Bata Bog­lárka a Kár­pá­tok Alapítvány-​​Magyarország igaz­ga­tója, a pro­jekt mene­dzsere bemu­tatta a pro­jek­tet. A 4 előadó (Dr. Far­kas Zsu­zsanna– szo­cio­ló­gus, szo­ci­ál­po­li­ti­kus, Teleki László– roma­ügye­kért felelős minisz­ter­el­nöki meg­bí­zott (Mo), illetve Mgr. Alena Hor­váthova roma­ügye­kért felelős minisz­ter­el­nöki meg­bí­zott (SK), PhD. Ladi­slav Fizik– elnök, Szlo­vá­kiai Roma par­la­ment) beszélt a magyar­or­szági és a szlo­vá­kiai cigány­ság hely­ze­téről és a Roma integ­rá­ció érde­ké­ben meg­va­ló­suló sike­res programokról.