RomaNet Együttműködési Hálózat szlovákiai és magyarországi képzés és közös fórum

2010.05.21. - 2010.05.22.

2010. május 21–22-én meg­ren­de­zésre került az első magyar­or­szági kép­zés Felső­tár­kány­ban a Hotel Park Tál­tos­ban, a tré­ne­rek­kel és a pro­jekt­part­ne­rek­kel össze­sen 25 fő részt­vevő rész­vé­te­lé­vel.
A kép­zés 1. nap­ján a Szocio-​​Tipp Okta­tási, Tár­sa­da­lom­ku­tató Vál­lal­ko­zás 2 szakértője tar­tott kép­zést, okta­tást a részt­vevők­nek jog­vé­de­lem, esély­egyenlő­ség, érdek­ér­vé­nye­sí­tés témá­ban.
A kép­zés 2. nap­ján a Lamenda Kft. két szakértője ismer­tette meg a rész­vevő­ket az euró­pai unió regi­o­ná­lis poli­ti­ká­já­val, és az elér­hető fej­lesz­tési for­rá­sok­kal, vala­mit bete­kin­tést nyer­tek a pro­jekt­ter­ve­zésbe játé­kos fel­ada­tok, gya­kor­la­tok illetve előa­dá­sok kere­té­ben.

2010. május 23-​​án, Felső­tár­kány­ban a magyar­or­szági kép­zés lezá­rá­sa­kép­pen egy közös fórum került meg­szer­ve­zésre a szlo­vá­kiai részt­vevők­kel együtt (össze­sen 41 fő).
Az előa­dók segít­sé­gé­vel a részt­vevők meg­is­mer­ked­tek egy­más­sal majd, kisebb vegyes (magyar-​​szlovák) cso­por­to­kat alkotva meg­osz­tot­ták egy­más­sal tapasz­ta­la­ta­i­kat és a kép­zé­sen tanul­ta­kat. Eze­ket később pre­zen­tál­ták egymásnak.