RomaNet Együttműködési Hálózat — Jó gyakorlat látogatás

2010.09.10.

2010. Szep­tem­ber 10-​​én, a szlo­vák part­ne­rek­kel együtt össze­sen 41 fő rész­vé­te­lé­vel sike­re­sen lezaj­lott a siroki jó gya­kor­lat láto­ga­tás, ahol Csi­kiné Puporka And­rea a Siroki Roma Magyar Egye­sü­let bemu­tat­kozó pre­zen­tá­ci­ója után a telep fel­szá­mo­lási prog­ram­juk­ról beszélt, ill. a romák fel­zár­kóz­ta­tása érde­ké­ben vég­zett mun­ká­ju­kat ismertette.