A projektről

Roma­Net Prog­ram –roma szer­ve­ze­tek közös­ségi alapú kapacitásépítése

Roma­Net — közös­ségi alapú kapa­ci­tás­épí­tés (HUSK/1101/1.5.1–0104) című pro­jekt a Kár­pá­tok Alapítvány-​​Magyarország és part­nere, a szlo­vá­kiai ETP Slo­vensko szer­ve­zet együttmű­kö­dé­sé­ben való­sult meg Magyarország-​​Szlovákia Hatá­ron Átnyúló Együttmű­kö­dési Prog­ram (www​.husk​-cbc​.eu/hu) kere­té­ben 2012. október 1. és 2013. október 30. között.

A pro­jekt célja az észak-​​magyarországi és kelet-​​szlovákiai cigány­ság prob­lé­má­i­nak közös meg­ol­dása érde­ké­ben a határ két olda­lán tevé­keny­kedő roma civil szer­ve­ze­tek együttmű­kö­dé­sé­nek ösz­tön­zése, illetve kapa­ci­tás­fej­lesz­té­sé­nek támogatása volt.

A projektben 5-5 roma civil szervezet vett részt az  észak-​​magyarországi régió(Borsod-​​Abaúj-​​Zemplén, Heves megye, Nóg­rád megye)­, vala­mint a kassai, besz­ter­ce­bá­nyai kerületek különböző hátrányos helyzetű településeiről.

A bevont roma civil szer­ve­ze­tek pro­jekt­ter­ve­zési és vég­re­haj­tási menedzs­ment kapa­ci­tá­sát, vala­mint együttmű­kö­dési kész­sé­geik fej­lesz­té­sét a „lear­ning by doing” mód­szer­tana alap­ján végez­te az Alapítvány.

A kiválasztott szervezetek tagjai egy intenzív gya­kor­lat­köz­pontú kép­zés során — pro­jek­tek ter­ve­zése, meg­va­ló­sí­tása, szük­ség­le­tek fel­mé­rése, közös­ség­mo­bi­li­zá­lás és part­ner­sé­gek fej­lesz­tése témák­ban —,  lépésről lépésre megtervezték az ún. saját mini-projektjeiket, melyek megvalósítása jelentette a tapasztalási szakaszt a szervezetek számára. A projekt résztvevői hónapról hónapra bemutatták, hogy a tanultakat és a helyismeretüket, terveiket ötvöző mini-projektet hogyan képesek átültetni a gyakorlatba. Munkájukat folya­ma­tos tech­ni­kai asszisz­ten­ci­a segítette.

A részt­vevők ellá­to­gat­tak egy­más ren­dez­vé­nye­ire, így lehetőséget kaptak arra, hogy az ott tapasztaltakat beépítsék saját projektjükbe, vagy a jövőben hasznosítsák azokat. A mini-projektek lezárultával a résztvevők közös fóru­mo­kon kiértékelték a megvalósított projekteket, és megosztották egymással élményeiket, tapasztalataikat.

Az egy évig tartó “RomaNet – közösségi alapú kapacitásépítés” elnevezésű projekt egy kétnapos rendezvénnyel zárult Szúcson, amelyet maguk a résztvevők terveztek meg, és bonyolítottak le mintegy záró vizsgamunkaként. Ennek keretében bemutatták az érdeklődőknek a projektet, illetve a határ két oldalán lezajlott mini-rendezvényeket és azok eredményeit. Lezajlott az I. szlovák-magyar Bodag Fesztivál, amelyen közel 500 fő vett részt.

A pro­jekt ered­mé­nye­ként a határ­ré­gi­ó­ban aktí­van működő roma integ­rá­ci­ó­ban érin­tett civil szer­ve­ze­tek együttmű­kö­dé­sé­nek ösz­tön­zé­sére a közös­ség­ben rejlő erő­for­rá­sok akti­vi­zá­lá­sá­val új part­ner­ségi kap­cso­la­tok jöttek létre. A gya­kor­latra épülő kép­zés segít­sé­gé­vel nőtt a for­rás­te­rem­tési kapa­ci­tá­suk, valamint elké­szült egy négy­nyelvű kiadvány (magyar, angol, szlo­vák és lovári), amely bemu­tatja a részt­vevő­ket, az álta­luk meg­va­ló­sí­tott prog­ra­mo­kat, a pro­jekt tevé­keny­sé­geit és eredményeit.

A projekt zárását követően készült egy kisfilm a projekt eredményeiről, amely itt tekinthető meg.