Slovenský organizácije

OZ Roma Veľké Dravce

Adresa: Veľké Dravce č. 240, 985 42 Veľké Dravce Kontaktná osoba: Alžbeta Illéšová Telefonický kontakt: 0944 018 354 E-mail adresa: alzbeta.illesova@gmail.com Združenie založené v roku 2011 zakladá svoju činnosť na rozsiahlej občianskej spolupráci – s celoštátnymi i miestnymi organizáciami, orgánmi, združeniami, me­dzinárodnými partnermi, ako aj s podnikateľskými sub­jektmi – cieľom ktorej je nielen eliminácia sociálnych […]

→ Tovább →

OZ Šačanský život (Šacakero dživipen)

Adresa: Nám. Oceliarov 12, Košice – Šaca Kontaktné osoby: Milan Čisár milan586@azet.sk; Soňa Csiszárová sofia129@azet.sk; Svetlana Balogová  mariana055@azet.sk; Vznik OZ: v roku 2012 Niekoľko dospelých aktívnych členov miestnej komuni­ty, ktorí sa usilujú o zachovanie rómskej kultúry a tra­dícií v mestskej časti Košice-Šaca, založilo v roku 2012 svoje občianske združenie. Ich snaha má veľký význam, zo […]

→ Tovább →

Oz kvoz lačho drom

Kultúrno výchovné občianske združenie Lačho drom Kontaktná osoba: Vladimír Sendrei Adresa: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou Tel: +421 917 438 483 E-mail: sendrei@post.sk  Organizácia pôsobiaca od roku 2001 si vytýčila za svoj hlavný cieľ zlepšovať bežný život Rómov. Organizácia zviditeľňuje pozitívne vzory z radov Rómov na Sloven­sku, ale aj vo svete. V komunitnom centre […]

→ Tovább →

I.N. NETWORK Slovakia n.o.

Kontaktná osoba: Klára Vajová E-mail: klara.vajova@gmail.com IN NETWORK Slovakia Organizácia je súčasťou medzinárodnej organizácie IN Network International, ktorá pôsobí v 32 krajinách sve­ta. Ako miestna organizácia podporuje realizáciu soci­álnych a dobročinných projektov. Spolupracuje pri roz­voji práce s mládežou, podporuje študentov zo sociálne slabších rodín a podporuje misijné aktivity v miestnych cirkevných spoločenstvách. V súčasnosti v […]

→ Tovább →

Equity

Poštová adresa: Jadranská 34, 841 01 Bratislava Slovenská republika Divadlo z chatrče Poštová adresa: Rožňavská 24,045 01 Moldava nad Bodvou Slovenská republika Vedúca divadla: Irma Horváthová Mobil: + 421 911 935705 E-mail: kcmoldava@gmail.com Equity je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré bolo založené s cieľom podpory znevý­hodnených skupín obyvateľstva pri zabezpečovaní ich rovnocenného prístupu k […]

→ Tovább →

ETP Slovensko

Centrum pre udržateľný rozvoj Naše aktivity sú určené Ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti, v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) – pomáhame im sociálne a ekonomicky sa začleniť, zároveň však podporujeme ich samostatnosť a sebestačnosť. Migrantom – utečencom, osobám s udeleným azylom a osobám s poskytnutou doplnkovou ochranou – táto skupina ľudí je veľmi zraniteľná. Na Slovensko prichádzajú utečenci s nádejou v lepší a bezpečný život. […]

→ Tovább →

Občianska alternatívna iniciatíva v SR (Polgári Lehetőségek Kezdeményezése a Szlovák Köztársaságban) (SK)

Predseda: Kökény Béla Adresa: 97901 Rimavská Sobota, Francisciho 1/14a Tel: 0042-1475631391 E-mail: oaisr@azet.sk Organizácia bola založená v roku 2005 v R imavskej Sobote, troma zakladateľskými členmi, s tým hlavným cieľom, aby so svojimi projektmi a činnosťou pomohla zlikvidovať rozdiely v kvalite života medzi spoločnosťou Rómov a nie Rómov. Činnosťou cieľovej skupiny boli rómske deti, mládež […]

→ Tovább →

​Rómske združenie Medves (SK)

Predseda: Alexander Váradi Adresa: Nová Bašta 21, 980 34 Nová Bašta Tel: 0918 883 372 Organizácia vznikla v roku 2005, 3-a osobami. Jej hlavným cieľom je vývoj rómskeho kultúrneho dedičstva, poradenstvo a pomoc pri vyplnení úradných dokumentov, žiadostí v slovenskom jazyku, voľačo vytvorenie klubov s podobnou činnosť v okolitých dedinách a postupný ich rozvoj na […]

→ Tovább →

Organizácia Rómov Synergy (Synergy O.Z.) (SK)

Presdseda: Lux Štefan Adresa: L. Novomeského 1, 979 01  Rimavská Sobota Tel: 0944 168 820 E-mail: predseda@synergy-oz.eu Organizácia sa založila v roku 2009 troma členmi. Širokým, jeho dlhodobým cieľom je odstránenie prekážok a zlepšenie komunikácie s vládou, s inštitúciami školstva, s lekárskymi ustanovizňami a podobne. Organizácia sa v prvom rade zaoberá výučbou výpočtovej techniky, jeho hlavným […]

→ Tovább →

​Fórum Pre Rómske Ženy (SK)

Predseda: Mgr. Jana Luptáková Adresa: 962 12 Detva Tel: 0918 608 455 E-mail: janaeduca@azet.sk Organizácia bola založená v roku 2006, 3-a osobami. Hlavným cieľom je rozvíjanie sebaúcty rómskych žien, poradenstvo a vybudovanie spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni. Ďalej zriadiť nové kluby na celom území Slovenska a tieto vyzdvihnúť na takú úroveň, aby v budúcnosti pracovali […]

→ Tovább →

​Spoločný Cieľ Rómov (SK)

Predseda: Alexander Bohó Adresa: Rimavské Janovce 107 Tel: 0908 495 432 E-mail: vojtech.boho@azet.sk Združenie bolo založené 3-a osobami v roku 2005 s tým cieľom, aby pomohlo rómskym ľuďom v R imavskom Jane včlenenie do spoločnosti, aby ukázala rómsku kultúru a aby pomáhala rómskej mládeže aktívne vyplniť voľný čas. Ďalším jeho cieľom je zahĺbiť spoluprácu so […]

→ Tovább →

​Združenie Rómov Hrnčianská Ves (SK)

Predseda: Július Horváth Adresa: Hrnčianská Ves č. 139, 980 13  Hrnčianská Ves Tel: 0904 834 329 Organizácia sa založila v roku 2000 3-a osobami. Dnešný počet členov je 5. Najhlavnejšia príčina ich založenia je, že do základnej školy chodiace rómske deti, pretože ich materinským jazykom je Oláh-cigánsky jazyk, často nie alebo len v malej miere […]

→ Tovább →