Category Archives: RomaNet alprogramok

Sieť Spolupráce RomaNet

Projekt s názvom Sieť Spolupráce RomaNet v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, sa uskutočnil medzi 1. februárom 2010 a 31. januárom 2011. Program s podporou Európskej Únie si vzal za cieľ spoločný vývoj Maďarsko–Slovenských pohraničných oblastí.

Zdôvodnenie projektu

Rómske spoločnosti charakterizuje vo všeobecnosti nízka úroveň vzdelania, vysoká ráta nezamestnanosti, ťažkosti (alebo chýbanie) dostupnosti k lekárskemu zaopatreniu a k ostatným základným službám, chudobné podmienky bývania a zosilnená diskriminácia namierená voči ním. Európsky cigáni sú vo viacnásobnom nevýhodnom stave oproti väčšinovej spoločnosti a tiež aj voči ostatným menšinovým skupinám, ich sociálny a hospodársky stav sťažujú aj predsudky voči ním.

Možnosť vývoja rómskych spoločností vo veľkom ovplyvňuje odborná pripravenosť cigánskych civilných organizácií. Zadovážené skúsenosti a spätná pripomienky partnerov počas realizovania našich programov ukazujú to, že na Slovensku, v Banskobystrickom a Košickom okrese, v Maďarsku, v regióne severného Maďarska (najnevýhodnejšie oblasti oboch štátov) sú činné rómske organizácie z pohľadu odbornej pripravenosti v nevýhode, s inými rómskymi a ostatnými organizáciami, pracujúcimi v Maďarsku a na Slovensku. V záujme uplatnenia práv a záujmov musia zdolať závažné prekážky.

Hlavnou príčinou nedostatočnosti je nie vhodná informácia a chýbanie vedomostí, ktoré zabezpečujú úspešnosť dlhodobého integračného podnetu.
V záujme dosiahnutia tohto všetkého, je potrebné zosilnenie rómskeho civilného sektoru, čo sa nedá predstaviť bez vytvorenia novej, silnej, účinnej formy spolupráce a bez jej udržania.

 

2009-2011 RomaNet Érdekképviseleti Hálózat – Fórumsorozat

Počas spoločnej práce sa opakovane objavil problém generačnej výmeny v organizáciách. Pre mladú rómsku generáciu, ktorá mala chuť veci meniť, sme v roku 2009 zahájili radu školení s názvom „Zhas amenge!”- Poďme!.

V rokoch 2009-2010 boli rozvíjané organizačné zruč­nosti a zručnosti spojené s reprezentáciou a presadzo­vaním záujmov skupiny. Pre účastníkov zo siedmich obcí v štyroch krajinách bolo pripravených 20 prednášok a zároveň sa začal aj proces organizovania profesionálnej siete spolupráce.

Pokračovanie v rokoch 2010-2011 bolo v máji roku 2011 ukončené vydaním sociologickej štúdie prezentu­júcej obce, domovy a komunity účastníkov.