O Projekte

RomaNet – budovanie kapacít na báze spoločenstva

ETP Slovensko v partnerstve s Karpatskou nadáciou – Maďarsko 1. októbra 2012 zahájili projekt s názvom “RomaNet – budovanie kapacít na báze spoločenstva” v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská repub­lika – Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt trvá do 30. septembra 2013.

Pozadie

Všeobecne pre rómske komunity – obzvlášť pre európ­skych sociálne vylúčených Rómov– je charakteristická nízka úroveň vzdelania, vysoká miera nezamestnanosti, obmedzený (alebo žiadny) prístup k lekárskej starostli­vosti, chudobné obydlia a silná diskriminácia.

Možnosti rozvoja chudobných rómskych komunít v určitej miere ovplyvňuje aj profesionalita rómskych neziskových organizácií, ktoré v danej komunite pô­sobia.

Naše skúsenosti získané počas realizácie programov, ako aj skúsenosti našich partnerov ukazujú, že profesi­onalita a úspešnosť rómskych neziskových organizácií na Slovensku v Banskobystrickom a Košickom kraji; a v Maďarsku v Severomaďarskom regióne, zaostáva v porovnaní s rómskymi a inými organizáciami v ostat­ných regiónoch. Preto je pri rozvoji periférnych oblas­tí pohraničných regiónov nevyhnutnosťou posilňovať kapacity organizácií pri získavaní finančných prostried­kov a rozvíjaní ľudského kapitálu. Pomáha to rozvoju a zvýšeniu hospodárskej a sociálnej kohézie regiónu ako celku. V záujme zlepšenia situácie rómskych komunít je potrebné vystupovať jednotne s jednotnou straté­giou, bez ohľadu na hranice. Čím silnejšia je absorbcia komunity, čím efektívnejšie využíva zdroje, tým väčšie možnosti získava pri zlepšovaní kvality svojho života. Náš projekt cielene reaguje na spomenuté problémy.

Cieľ

Cieľom projektu je podporiť spoluprácu rómskych ne­ziskových organizácií pôsobiacich na oboch stranách hraníc a poskytnúť pomoc pri rozvoji kapacít v záujme spoločného riešenia problémov rómskeho obyvateľstva v severomaďarskom a východoslovenskom regióne.

Program s podporou Európskej únie je zameraný na spoločný rozvoj maďarsko-slovenských pohraničných regiónov.

Metóda – „learning by doing” – samotny projekt

Do projektu sme zapojili 5+5 rómskych neziskových or­ganizácií rôznych znevýhodnených obcí severomaďarské­ho regiónu, Banskobystrického a Košického kraja. Obe realizátorské organizácie (KN a ETP) poznajú činnosť iných rómskych a pro-rómskych organizácií pôsobia­cich v cieľovom regióne. Výber organizácií do programu bol založený na nasledujúcich kritériách: miestny vplyv, miera podpory od iných partnerov, jasné ciele, pevné odhodlanie pracovníkov, dobrovoľníci, dobré nápady a na druhej strane ich nedostatočné skúsenosti s imple­mentáciou projektov, získavaním finančných zdrojov a rozvíjaním partnerstiev na lokálnej úrovni.

Organizácie, ktoré sa programu zúčastnili, vyhotovili počas série školení svoje projektové zámery tzv. mi­ni-projektov. Školenia boli zamerané na témy: analýza súčasného stavu, identifikácia potrieb, mobilizácia ko­munity, rozvoj partnerských vzťahov a príprava a reali­zácia projektov. Školenia v domovskej krajine a vzájom­né cezhraničné návštevy sa konali v období od novembra 2012 do februára 2013. Počas tohto obdobia organizácie získavali hlavne vedomosti. V období od marca 2013 do júla 2013 mali možnosť odskúšať si naučené v praxi. Vo svojej komunite realizovali svoje mini-projekty, ktorých projektové zámery si pripravili počas školení. Počas ce­lého obdobia im v práci pomáhali skúsení mentori.

Účastníci sa pri realizácii svojich projektov navzá­jom navštevovali, čo im dalo možnosť takto získané skúsenosti a inšpiráciu využiť pri realizácii vlastného mini-projektu, alebo iným spôsobom uplatniť v budúc­nosti. Po ukončení mini-projektov sa účastníci zúčastnili spoločného hodnotenia realizovaných podujatí a vyme­nili si medzi sebou zážitky a poznatky (júl – august 2013).

Spoločná organizácia záverečnej konferencie a festiva­lu (september 2013) bola vyvrcholením celého progra­mu. Všetky organizácie sa podieľali na prípravách pred podujatím a počas samotnej organizácie na mieste. Úspech podujatia posilnil v účastníkoch vedomie o uži­točnosti získaných poznatkov a skúseností.

Informácie týkajúce sa projektu sú dostupné na ofici­álnej internetovej stránke programu RomaNet (www. romanet.hu).

Realizátori projektu

Karpatská nadácia – Maďarsko

Karpatská nadácia – Maďarsko so sídlom v meste Eger bola registrovaná v roku 2002. Je členom Siete Medzi­národnej Karpatskej Nadácie – štyroch samostatných právnických osôb (popri poľskej, slovenskej a ukrajinskej organizácii). Nadácia vykonáva činnosť ako cezhranič­ná regionálna komunitná nadácia na maďarskom území Karpatského regiónu – v Boršodsko-abovsko-zemplín­skej, Hajdúcko-bihárskej, Hevešskej, Jasovsko-veľko­kumánsko-solnockej a Sabolčsko-satmársko-berežskej župy [Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye] – poskytuje finančnú a odbornú pomoc, podnecuje spo­luprácu neziskových, štátnych i podnikateľských sub­jektov, cezhraničné a interetnické približovanie sa za pomoci programov a projektov pre rozvoj spoločnosti vidieka, ľudských zdrojov, zachovanie kultúrnych a prí­rodných hodnôt a spoločenských vzťahov.

Nadácia od roku 2002 realizovala viacero úspešných projektov a programov v záujme rozvoja rómskych ne­ziskových organizácií.

Viac informácií: www.karpatokalapitvany.hu

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľny rozvoj

ETP Slovensko je nezisková konzultačno-vzdelávacia or­ganizácia, ktorá je priamym pokračovateľom medzinárod­ného programu Environmental Training Project for the Central and Eastern Europe. Od začiatku svojej činnosti (rok 1997) ETP pracuje s miestnou verejnou správou, pod­nikateľmi a mimovládnymi organizáciami na programoch rozvíjajúcich účasť verejnosti na rozhodovaní, zvyšujúcich udržateľnosť miestneho rozvoja a skvalitňujúcich starost­livosť o životné prostredie. Poskytuje podporu znevý­hodneným jednotlivcom a rodinám – sociálne vylúčeným Rómom, prisťahovalcom a utečencom. Prostredníctvom siete komunitných centier (KC) poskytuje komplexné služby (zdravotné, sociálne, pracovné a právne poraden­stvo) v marginalizovaných rómskych komunitách. Zlepšu­jeme ich kvalitu bývania prostredníctvom sporiacej a mik­ropôžičkovej schémy. V KC sa obyvatelia MRK všetkých vekových kategórií zúčastňujú vzdelávacích programov (predškolská príprava, zdravotná osveta, mladé mamičky, finančná gramotnosť, mentorský program, nízkopraho­vé aktivity, počítačové, čitateľské, hudobné, dramatické krúžky, remeselné zručnosti).

Viac informácií: www.etp.sk