2009-2011 RomaNet Érdekképviseleti Hálózat – Fórumsorozat

Počas spoločnej práce sa opakovane objavil problém generačnej výmeny v organizáciách. Pre mladú rómsku generáciu, ktorá mala chuť veci meniť, sme v roku 2009 zahájili radu školení s názvom „Zhas amenge!”- Poďme!.

V rokoch 2009-2010 boli rozvíjané organizačné zruč­nosti a zručnosti spojené s reprezentáciou a presadzo­vaním záujmov skupiny. Pre účastníkov zo siedmich obcí v štyroch krajinách bolo pripravených 20 prednášok a zároveň sa začal aj proces organizovania profesionálnej siete spolupráce.

Pokračovanie v rokoch 2010-2011 bolo v máji roku 2011 ukončené vydaním sociologickej štúdie prezentu­júcej obce, domovy a komunity účastníkov.