O Programe

Nadá­cia Kár­pá­tok – pod­porný prog­ram Maďars­kej Repub­liky romskych orga­ni­zá­cií a komunít

Cieľ prog­ramu:

Cieľom por­gramu Roma­Net je rieše­nie prob­lé­mov róms­kych komu­nít žijú­cich kar­pat­skom regi­one, zníže­nie ich nevý­hod, a pod­ropa pro­jektu uscho­va­nia róms­kych kul­turnych hodnôt.

V záujme tohoto ciela

 • Vyví­jame schop­nosť zas­tú­pe­nia a presa­dzo­va­nia záuj­mov romových komu­nít žijú­cich v regione;
 • Pres­kú­mame hlavné prob­lémy róms­kych obči­ans­kych združení a komu­nít, a hla­dáme mož­nosti rieše­nia problémov;
 • Pod­po­ru­jeme účast­nené do siete vstú­pené orga­ni­zá­cie, vývoj nadá­cií, zvýše­nie a zefek­tí­venie ich účinnosti;
 • Pod­po­ru­jeme vyt­vo­re­nie úspeš­nej komu­ni­ká­cie aj v rámci siete, a aj medzi von­kajšími účast­níkmi, a zin­ten­zívňu­jeme prú­de­nie informácií;
 • Orga­niz­u­jeme pra­vi­delné stret­nu­tia, aby sme napo­mohli účin­nej spo­lup­ráce a sku­pi­no­vej práce medzi róms­kymi obči­ans­kymi orga­ni­zá­ciami, resp. združeniami;
 • Pod­po­ru­jeme spo­lup­rácu medzi orga­ni­zá­ciami účast­nených v našej siete, so samos­prá­vami a obchod­ním sektorom.

His­tó­ria programu:

 • Prog­ram Roma­Net sme začali v roku 2002. Prog­ram doteraz pod­po­ro­val také pro­jekty, ktoré pod­po­rili spo­lup­rácu, vývoj a budo­va­nie siete orga­ni­zá­cií v poh­ra­nič­nom regióne,
 • Orag­niz­u­jeme vymenu skú­se­ností a tré­nin­gové prog­ramy preto, aby sme pre­zen­to­vali úspešné romské podu­ja­tia a vzo­rové projekty;
 • Vybu­do­vali sme sieť medzi totož­ními romskými iniciatívami;
 • Napo­mohli sme spo­lup­ráce róms­kych orga­ni­zá­cií, posil­ne­niu romského zas­tú­pe­nia v spoločnosti;
 • Pod­po­ro­vali sme tie prog­ramy vývoja hos­po­dárstva, ktoré sta­no­vili ciele zníže­nie neza­mest­na­nosti rómov, a skva­lit­ne­nie ich života;
 • Orga­ni­zo­vali sme spo­ločné, cezh­ra­ničné akcie a podujatia.

Kon­fe­ren­cie Roma­Net I. a Roma­Net II. služili ako spo­ločné štú­dium, pričom vedúci róms­kych orga­ni­zá­cií žijúci v Kar­pat­skom regi­one, pre­dis­ku­to­vali formy spo­lup­ráce, a mož­nosti vybu­do­va­nia och­ran­nej siete romského zas­tú­pe­nia. O prog­rame sa prip­ra­vilo v roku 2006 odborné, analy­tické štú­dium. Štú­dium sme pub­li­ko­vali pod­po­rou Inš­ti­tú­cie Otvo­re­nej Spo­loč­nosti „Nyílt Tár­sa­da­lom Inté­zet’’ (OSI) v pia­tich jazy­koch (po ang­li­cky, po maďarsky, po rumunsky, po slo­vensky, a po ukra­jin­sky) v 1000 exemplárov.

Na zák­lade týchto výs­led­kov sme spo­ločne s Inš­ti­tú­ciou Otvo­re­nej Spo­loč­nosti „Nyílt Tár­sa­da­lom Inté­zet’’, orga­ni­zá­ciou Nem­zeti Civil Alap a miestnymi účinku­jú­cimi sme orga­ni­zo­vali sériu semi­ná­rov na vývoj orga­ni­zač­nej kapa­city. V roku 2008 vznikla siet Roma­Net, hlavným cie­lom rozvý­jat schop­nosť o dosi­ah­nu­tie rov­nosti prí­leži­tostí a presa­dzo­va­nie záuj­mov romskych komu­nít žijú­cich v regione.

Ako prvý krok v záujme rozvý­jat a rozši­ro­vat sieť sme začali sériu fóru­mov a semi­ná­rov (2008–2010) v župách Borsod-​​Abaúj-​​Zemplén, Hajdú-​​Bihar, Heves, Jász-​​Nagykun-​​Szolnok, Nóg­rád és Szabolcs-​​Szatmár-​​Bereg. V polčase prog­ramu sme v roku 2009 vydali situ­ačné ohod­no­te­nie na obdo­bie 2008–2009, čo zhr­nulo vyskyt­nuté prob­lémy a ďalšie mož­nosti účinkujúcich.

Podla náz­orov účinku­jú­cich „koreň róms­kych prob­lé­mov v dneš­nom Maďarsku je nejed­not­nosť /​ roz­di­el­nost, čo je možné vyri­ešiť len spo­lup­rá­cou róms­kych a neróms­kych ludí ktorý majú spo­ločny cieľ. Bez združe­nia a dia­lógu sa nez­mení nízka seba­úcta sa róms­kych ludí, a tak nebudú vediet účinne rep­re­ze­ten­to­vať svoje záujmy.”

Výs­ledky

 • Ply­nulá 15 ročná práca,
 • Via­cej ako 500 oslo­vených romskych organizácií,
 • Viac ako 1000 úcast­ní­kov na tré­nin­goch, fóroch a akcií,
 • 21 por­po­rených pro­jek­tov v Maďars­kej Republike,
 • 54 pod­po­rených pro­jek­tov v Pol­sku, na Slo­vensku, v Rumunsku a v Ukrajine,
 • ohod­no­cu­júce štú­dium a ohod­no­te­nie situácie,
 • znikla sieť Roma­Net ako zas­tu­pi­tel­stvo záujmov.

Ako výs­le­dok vzde­lá­va­cích prog­ra­mov sa zjavne zlepšilo plá­no­va­nie a zre­al­izo­va­nie pro­jek­tov orga­ni­zá­cií nevy­hod­nených rómských sku­pín. Orga­ni­zá­cie od zači­atku vzde­lá­va­cích akti­vít napí­sali a zre­al­izo­vali skoro 20 úspešných projektov.

Nas­le­du­júce naše plány:

 • Moti­vu­jeme rómské orga­ni­zá­cie a komu­nity, aby hla­dali kon­takt s inymi komu­ni­tami, aby si vyme­nili skúsenosti,a našli vhodné návrhy na rie­se­nie problémov.
 • Posiľ­nu­jeme už exis­tu­júcu sieť,
 • Gene­ru­jeme do spo­lup­ráce v prog­rame účinku­júce romské organizácie
 • Napo­má­hame vzde­lá­va­cej akti­vite róms­kych spo­loč­ností, ktoré sa snažia o dosi­ah­nu­tie rov­nosti prí­leži­tostí dalším vzde­lá­va­cím programom