A programról

A Kár­pá­tok Ala­pít­vány – Magyar­or­szág roma szer­ve­ze­te­ket és közös­sé­ge­ket támo­gató programja

A prog­ram célja:

A Roma­Net prog­ram célja a Kár­pá­tok régi­ó­ban élő roma közös­sé­gek által meg­fo­gal­ma­zott égető prob­lé­mák meg­ol­dá­sára, a hát­rá­nyok csök­ken­té­sére, és a roma kul­tu­rá­lis érté­kek megőr­zé­sére irá­nyuló pro­jek­tek támogatása.

Ennek érde­ké­ben:

 • Fej­leszt­jük a régi­ó­ban élő roma közös­sé­gek érdek­kép­vi­se­leti és érdek­ér­vé­nye­sí­tési képességét;
 • Fel­mér­jük a roma civil szer­ve­ze­tek, közös­sé­gek főbb prob­lé­máit, számba vesszük a meg­ol­dási lehetőségeket;
 • Támo­gat­juk a háló­zat­ban részt vevő és a prog­ramba bekap­cso­lódó egye­sü­le­tek, ala­pít­vá­nyok szer­ve­zeti fej­lesz­té­sét, haté­kony­sá­guk növelését;
 • Támo­gat­juk a szer­ve­ze­ten belüli és a külső sze­replők­kel tör­ténő ered­mé­nyes kom­mu­ni­ká­ció kiala­kí­tá­sát, és segít­jük a meg­fe­lelő információáramlást;
 • Rend­sze­res talál­ko­zó­kat szer­ve­zünk, hogy elő­se­gít­sük a roma civil szer­ve­ze­tek haté­ko­nyabb együttmű­kö­dé­sét és az ered­mé­nyes csapatmunkát;
 • Támo­gat­juk a háló­zat­ban részt vevő szer­ve­ze­tek egy­más közötti, illetve az önkor­mány­zati és üzleti szek­tor­ral való együttműködését.

A prog­ram története:

A Roma­Net prog­ra­mot 2002-​​ben indí­tot­tuk. A prog­ram eddig olyan pro­jek­tek­hez nyúj­tott támo­ga­tást, ame­lyek a roma szer­ve­ze­tek határ­menti együttmű­kö­dé­sét, háló­zat­épí­té­sét és fej­lesz­té­sét segítették. Tapasz­ta­lat­cse­ré­ket és tré­ning­prog­ra­mo­kat szer­vez­tünk azért, hogy bemu­tas­suk a sike­res roma kez­de­mé­nye­zé­se­ket és a pél­da­ér­tékű projekteket. Háló­za­tot épí­tet­tünk az azo­nos cél­kitű­zésű roma kez­de­mé­nye­zé­sek között,  elő­se­gí­tet­tük a roma szer­ve­ze­tek együttmű­kö­dé­sét a roma érdek­kép­vi­se­let erősítéséért, támo­gat­tuk azo­kat a gaz­da­ság­fej­lesz­tési prog­ra­mo­kat, ame­lyek a roma mun­ka­nél­kü­li­ség csök­ken­té­sét és a roma közös­sé­gek éle­té­nek javí­tá­sát tűz­ték ki célul. Közös, hatá­ro­kon átívelő ren­dez­vé­nye­ket és prog­ra­mo­kat is szerveztünk.

A RomaNet Adományi Program keretén belül 2002 és 2006 között 16 sikeres projektet támogattunk Magyarországon, valamint mindösszesen 54 projektet támogattunk 166,782 USD értékben a Kárpátok Eurorégió 4 országában.

A közös tanu­lást és a kép­zést szol­gál­ták a Roma­Net I. és Roma­Net II. elnevezésű kon­fe­ren­ciák, ame­lyek során a Kár­pá­tok régió roma szer­ve­ze­te­i­nek vezetői vitat­ták meg az együttmű­kö­dés for­máit; egy érdek­kép­vi­se­leti háló­zat lét­re­ho­zá­sá­nak lehető­sé­gét. A prog­ram­ról 2006-​​ban szakértői érté­kelő, elemző tanul­mány készült. A Kár­pá­tok Roma­Net Prog­ram tanul­mányt a Nyílt Tár­sa­da­lom Inté­zet (OSI) támo­ga­tá­sá­val 1000 pél­dány­ban 5 nyel­ven (ango­lul, magya­rul, romá­nul, szlo­vá­kul és ukrá­nul) publikáltuk.

Ennek ered­mé­nye­ire ala­pozva 2006–2007-ben a Nyílt Tár­sa­da­lom Inté­zet, a Nem­zeti Civil Alap és más helyi sze­replők támo­ga­tá­sá­val kép­zés­so­ro­za­tot szer­vez­tünk a részt vevő szer­ve­ze­tek kapa­ci­tá­sá­nak fej­lesz­té­sé­ért. 2008-​​ban meg­ala­kult a Roma­Net Érdek­kép­vi­se­leti Háló­zat, amely­nek fő célja a régi­ó­ban élő roma közös­sé­gek érdek­kép­vi­se­leti és érdek­ér­vé­nye­sí­tési képes­sé­gé­nek fejlesztése.

A Háló­zat fej­lesz­tése és bőví­tése érde­ké­ben első lépés­ként 2008-​​ban Borsod-​​Abaúj-​​Zemplén, Hajdú-​​Bihar, Heves, Jász-​​Nagykun-​​Szolnok, Nóg­rád és Szabolcs-​​Szatmár-​​Bereg megyé­ben egy 2010-​​ig tartó fórum– és kép­zés­so­ro­za­tot indí­tot­tunk el. A prog­ram fél­ide­jé­ben, 2009-​​ben kiad­tuk a 2008–2009-es hely­zet­ér­té­ke­lést, mely a részt­vevők által meg­fo­gal­ma­zott prob­lé­má­kat és lehető­sé­ge­ket fog­lalja össze.

A fóru­mo­kon részt­vevők egy­be­hangzó véle­mé­nye sze­rint „a mai magyar­or­szági roma prob­lé­mák egyik fő gyö­kere a meg­osz­tott­ság, ami csak a közös célok érde­ké­ben tevé­keny­kedő roma és nem roma embe­rek össze­han­golt együttmű­kö­dése által old­ható fel. Össze­fo­gás és pár­be­széd nél­kül nem vál­to­zik a roma embe­rek ala­csony önbe­csü­lése sem, így sok­kal kevésbé lesz­nek képe­sek arra, hogy érde­ke­i­ket hatá­so­san képviseljék.”

2009-ben a fiatal roma generáció számára indult a „Zhas amenge!” – Gyerünk címmel egy képzési sorozat, amelynek során az első időszakban (2009 és 2010 között) a résztvevők négy megye hét településén összesen húsz alkalommal fejlesztették civil szervezeti (közösségszervező, érdekképviselő, érdekérvényesítő) készségeiket, elindult egy szakmai együttműködési hálózattá szerveződő folyamat is. A sorozat második (2010 és 2011 között) időszakában, 2011 májusában egy, a résztvevő teleülések, lakókörnyezeteinek, a települési közösséget bemutató szociográfiai kézirat elkészítésével zárult le sikeresen.

2010 áprilisában a Kárpátok Alapítvány FNASAT – Gens du voyage szervezettel partnerségben szervezett egy franciaországi tanulmányutat, melynek célja a roma civil szervezetek kapcsolatainak bővítése, hazai és külföldi tapasztalatcseréje volt.
2010 és 2011 között zajlott le a Romanet – Együttműködési Hálózat című projekt, amely keretében szlovákiai és magyarországi roma és romákat segítő civil szervezetek vettek részt közös képzéseken, jogvédelem, érdekérvényesítés, kommunikáció és tárgyalástechnika, projektötlet-tervezés és pályázatírás témákban, valamint jó gyakorlat látogatások alkalmával lehetőségük nyílt tapasztalatcserére.
2012 és 2013 között bonyolítottuk le az ETP Slovensko szervezet együttműködésével a Romanet – közösségi alapú kapacitásépítés elnevezésű projektet a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. A projekt célja az észak-magyarországi és kelet-szlovákiai cigányság problémáinak közös megoldása érdekében a határ két oldalán tevékenykedő roma civil szervezetek együttműködésének ösztönzése, kapacitásfejlesztésének támogatása volt. A program az Európai Unió támogatásával a magyar-szlovák határ menti térségek közös fejlesztését célozta meg, elsősorban a „learning by doing” módszerrel.

Ered­mé­nyek:

 • 14 év folyamatos programmunka
 • több mint 500 meg­szó­lí­tott roma szervezet
 • 1000-​​nél több részt­vevő a tré­nin­ge­ken, fóru­mo­kon, rendezvényeken
 • 21 támo­ga­tott pro­jekt Magyarországon
 • 54 támo­ga­tott pro­jekt Len­gyel­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban, Romá­ni­á­ban és Ukrajnában
 • érté­kelő tanul­mány és helyzetértékelés
 • lét­re­jött a Roma­Net Érdek­kép­vi­se­leti Hálózat

A kép­zési prog­ra­mok ered­mé­nye­kép­pen lát­vá­nyo­san javult a hát­rá­nyos hely­zetű roma non­pro­fit szer­ve­ze­tek pro­jekt­ter­ve­zési és meg­va­ló­sí­tási képes­sége. A szer­ve­ze­tek a kép­zés indí­tása óta közel 20 nyer­tes pályá­za­tot írtak és való­sí­tot­tak meg.

További ter­ve­ink:

 • Ösz­tö­nöz­zük a roma szer­ve­ze­te­ket és közös­sé­ge­ket, hogy keres­sék más közös­sé­gek­kel a kap­cso­la­tot, osszák meg mások­kal tapasz­ta­la­ta­i­kat, prob­lé­má­i­kat és meg­ol­dási javaslataikat;
 • Erő­sít­jük a már létező hálózatot;
 • Fej­leszt­jük a prog­ramba bevont roma civil szer­ve­ze­tek együttműködését;
 • Tovább­kép­zési lehető­sé­get biz­to­sít­sunk a roma tár­sa­da­lom fejlő­dé­sé­ért, az esély­egyenlő­ségi fel­té­te­lek meg­te­rem­té­sé­ért aktí­van tenni akaró roma non­pro­fit szer­ve­ze­tek számára.